SCOP, MISIUNE, VALORI


SCOP
Scopul asociaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile teritoriale prin: servicii sociale, medicale, culturale, educaţionale, economice şi de mediu, furnizate în spirit creştin.

MISIUNE
Misiunea asociaţiei este dezvoltarea comunităţilor teritoriale.

VALORILE
Valorile Asociației ”Filantropia Ortodoxă” Bistriţa-Năsăud:

”…Iar de căutați la fața omului, faceți păcat și legea vă osândește ca pe niște călcători de lege” (Iacov 2,9);

Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele, și cineva dintre voi le-ar zice: Mergeți în pace! Încălziți-vă și vă săturați, dar nu le dați cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul?” (Iacov 2, 15-16);

…credința: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăși” (Iacov 2,17). ”…eu îți voi arăta, din faptele mele, credința mea” (Iacob 2,18). ”Cucernicia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu și Tatăl, aceasta este: să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile în necazurile lor…”(Iacov 1,27);

Căci precum trupul fără suflet mort este, astfel și credința fără de fapte, moartă este” (Iacov 2,26);

Prisosința voastră să împlinească lipsa acelora, pentru ca și prisosința lor să împlinească lipsa voastră, spre a fi potrivire” (II Corinteni 8,14);

”Și pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învățători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor” (I Corinteni 12,28);

Cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie ca și secera” (II Corinteni 9,6);

Datori suntem noi cei tari să ne purtăm slăbiciunile celor neputincioși…”(Romani 15,1);

Căci nimeni nu poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus Hristos”(I Corinteni 3,11);

Căci noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; …[iar oamenii sunt n.n.] ogorul lui Dumnezeu clădirea lui Dumnezeu” (I Corinteni 3,9);

… slujirea acestui dar nu numai că împlinește lipsurile sfinților, ci prisosește prin multe mulțumiri în fața lui Dumnezeu/Slăvind ei pe Dumnezeu, prin adeverirea acestei ajutorări…/ Se roagă pentru voi…” (II Corinteni 9,12-14);

Dacă avem o slujbă, să stăruim în slujbă…dacă împarte altora, să împartă cu fireasca nevinovăție; […] dacă miluiește, să miluiască cu voie bună! Dragostea să fie nefățarnică." (Romani 12,7-11);

…căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite” (Romani 13,1). ”…De aceea este nevoie să vă supuneți, nu numai pentru mânie, ci și pentru conștiință” (Romani 13,5). ”Dați deci tuturor cele ce sunteți datori: celui cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă; celui cu cinstea, cinste” (Romani 13,7);

Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună" (II Corinteni 9,7);

Căci flămând am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și m-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine; Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut…”. (Matei 25, 35-40)."

Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică și cineva dintre voi le-ar zice: Mergeți în pace, încălziți-vă și săturați-vă! dar fără să le dea cele trebuincioase trupului, care-ar fi folosul?…Credința fără fapte, este moartă. (Iac. 2, 15-26)     
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui! (Mt. 5, 7)     

Activitatea filantropică în Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Asociaţia Filantropia Ortodoxă Filiala Bistriţa-Năsăud


Mântuitorul Iisus Hristos Cel Înviat, înzestrat cu toată puterea dumnezeirii „în cer și pe pământ”, înainte de Înălțarea la cer, dă mandat Apostolilor Săi, zicându-le: „Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă” (Mt. 28, 19).
Prin această trimitere se precizează şi aspectele esenţiale ale misiunii apostolice şi astfel, ale Bisericii din lume: propovăduirea Evangheliei, Vestea cea bună pe care Fiul lui Dumnezeu a adus-o în lume de la Părintele luminilor; schimbarea vieţii oamenilor prin săvârşirea Sfintelor Taine, instituite de Însuşi Domnul Vieţii, împărtăşirea harului sfinţitor şi îndemnul de a stărui în dreapta credinţă, spre sfinţenia vieţii. În două cuvinte concentratoare: Mărturisire şi Slujire. Propovăduirea Cuvântului (FA 6, 4), slujirea liturgică, sacramentală, trebuie să fie însoţite mereu de slujirea diaconală (filantropia), ca expresie concretă a iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. Credinţa şi Slujirea trebuie văzute şi exercitate ca un întreg, nu separate, vizând omul în integralitatea lui. În acest sens, filantropia face parte din misiunea de Slujire a Bisericii. Ea nu se poate reduce la o simplă problemă de etică; este un drum prin care ne întâlnim cu Hristos, căci El Se identifică în mod tainic cu fiecare om şi mai ales cu cei aflaţi în nevoi şi suferinţe: „întrucât aţi făcut aceasta unuia dintre aceşti foarte mici fraţi ai Mei (umili, neînsemnaţi, neluaţi în seamă, suferinzii), „Mie mi-aţi făcut”(Mt. 25, 40). Criteriul minimal al Judecăţii Universale îl va constitui dovada, faptica iubirii aproapelui (pe lângă credinţa mărturisită, cf. 10, 32) . Cine nu a dovedit într-o viaţă întreagă niciun act de milostivire faţă de cei necăjiţi, săraci, bolnavi, întemniţaţi,îndureraţi, trecând suveran pe lână suspinul din lume, nu poate pretinde mila dumnezeiască şi cetăţenia cerească. Sfinţii Părinţi au văzut în iubirea aproapelui, în chip deosebit a săracilor de tot felul, un al doilea Altar. „Taina fratelui” este locul unde se vădeşte în mod deosebit dragostea noastră faţă de Dumnezeu.

CITESTE MAI MULT

Anunțuri


ECHIPA


Pr. dr. Marius PINTICAN

Pr. dr. Marius PINTICAN

Preşedinte
Pr. Ştefan BORODI

Pr. Ştefan BORODI

Vicepreşedinte
Pr. drd. Emanuel VIDICAN

Pr. drd. Emanuel VIDICAN

Secretar
Ec. Lucia Măierean

Ec. Lucia Măierean

Contabil
As. Med. Maria Damian

As. Med. Maria Damian

Îngrijiri la Domiciliu şi Transport Sanitar
Ileana Oltean

Ileana Oltean

Administrator Cantina socială Sfânta Muceniţă Filofteia
Gavril Man

Gavril Man

Administrator Centrul rezidenţial pentru persoane cu nevoi speciale Sfântul Filaret cel Milostiv – Târlișua
Vasile Flore

Vasile Flore

Administrator Centrul rezidențial pentru vârstnici Sfinții Ioachim și Ana – Cușma

(0741) 648 993

Ionut BOLFA

Ionut BOLFA

Administrator Centrul rezidential pentru persoane varstnice Sfintii Zaharia si Elisabeta

+40 768 670 345