Cantina Socială „Sfânta Filofteia”

Cantina Socială ”Sfânta Muceniță Filofteia” funcţionează ca proiect în cadrul Asociației ”Filantropia Ortodoxă” Filiala Bistrița-Năsăud.

Cantina oferă servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. Cantina socială este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.

Cantina socială asigură servirea unei mese (prânzul) zilnic, timp de 5 zile pe săptămână, de luni până vineri, pentru un număr de 80 de persoane aflate în situaţii de dificultate.

Cantina dezvoltă proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii serviciilor, potrivit politicilor şi strategiilor stabilite de către conducerea Asociației;

Cantina dezvoltă cu acordul conducerii Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Filiala Bistriţa-Năsăud, parteneriate şi colaborează cu organizaţii şi forme organizate ale societăţii civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate.


Pot beneficia de serviciile Cantinei sociale următoarele categorii de persoane după cum urmează:

 1. copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 2. tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la punctul a);
 3. persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 4. persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 5. persoane cu dizabilităţi şi bolnavii cronici;
 6. orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Criterii de selecție a beneficiarilor:

 1. domiciliul stabil al beneficiarului să fie în Municipiul Bistrița;
 2. carte de identitate valabilă (fie şi provizorie);
 3. dovada înscrierii la medicul de familie;
 4. veniturile financiare ale solicitantului şi ale familiei/persoanelor cu care coabitează se încadrează în cunatumul venitului minim garantat în condiţiile legii
 5. raportul dintre veniturile şi cheltuielile persoanei/familiei, constatat prin anchetă socială, să evidenţieze incapacitatea de asigurare a necesarului minim de hrană;
 6. persoanele care pot dovedi incapacitatea permanentă sau temporară de muncă;
 7. solicitantul să nu beneficieze de hrană din partea unei alte cantine sociale;
 8. în cazul celor care solicită pentru a doua oară înscrierea în program, aceasta se va face numai dacă anterior a respectat contractul de asistare şi planul personalizat de servicii;
 9. solicitantul să accepte şi să respecte întreaga procedură de acceptare şi păstrare în program.
 10. orice persoană aflată în situaţie de criză.

Acte necesare pentru înscriere:

 1. cerere din partea solicitantului;
 2. acte de identitate pentru toţi membrii familiei :carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat deces, etc.;
 3. acte doveditoare privind veniturile: cupon pensie din luna anterioară depuneri cererii, adeverinţă de salar, valoarea tichetelor de masă, cupon ajutor special lunar, cupon indemnizaţie de plasament, dovada pensie alimentare, cupon alocaţie de stat pentru minorii preşcolari, declaraţie pe propria răspundere privind veniturile ocazionale etc.;
 4. persoanele apte de muncă, fără loc de muncă: Adeverinţă de la Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională Municipiul Bistrița, că nu a refuzat nejustificat un loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor, situaţiei persoanei şi stării de sănătate sau că nu au refuzat nejustificat un curs de calificare, recalificare sau perfecţionare profesională;
 5. persoanele cu dizabilităţi şi bolnavii cronici: certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap, certificat medical de constatare a capacităţii de muncă emis de medicul expert al Cabinetului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii;
 6. persoanele care au îndeplinit vârsta de pensionare – declaraţie pe propria răspundere că se află în una din următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsiţi de venituri;
 7. adeverinţă de şcolarizare;
 8. hotărâre de încredinţare, adopţie şi orice hotărâre privind obligaţia legală de întreţinere;
 9. declarație pe proprie răspundere că nu servesc masa la o altă instituție;
 10. recomandare din partea preotului paroh (indifferent de confesiune)
 11. alte acte necesare în funcţie de caz.

Beneficiarii Cantinei sociale au dreptul la serviciile cantinei în urma efectuării şi evaluării anchetei sociale;

Hrana se distribuie o dată pe zi, la sediul cantinei. Persoanelor care, din motive obiective constatate prin ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana la domiciliu, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat prin dispoziţie (numai dacă Cantina Socială are această posibilitate).